Výluky z pojištění – na co si dát pozor před uzavřením pojistky auta

Výluky z pojištění – na co si dát pozor před uzavřením pojistky auta

Výluky z pojištění auta - Bok auta na silnici

Každé pojištění obsahuje tzv. výluky. Jsou to situace a události, které když nastanou, nebude pojišťovna hradit škody. Vztahují se jak k povinnému ručení a havarijnímu pojištění, tak i k možným připojištěním, jenž jsou v rámci těchto produktů sjednávány. Proto je nutné se s nimi seznámit ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Jejich neznalost může být zdrojem nepříjemných překvapení.

Co kryje povinné ručení a kdy jsou uplatněny výluky

Povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, je stanoveno zákonem č. 168/1999 Sb. Ten také vyjmenovává povinné výluky. Jejich seznam pojišťovny uvádějí v pojišťovacích podmínkách.

Povinné ručení kryje výhradně škody, které způsobíme někomu jinému provozem vozidla – vlastního nebo půjčeného. Nekryje škody toho, kdo nehodu způsobil.

V jakých situacích uplatní pojišťovna výluky z pojištění? Jedná se třeba o případy, kdy šlo o úmysl. Řidič zavinil nehodu pod vlivem alkoholu, auto neodpovídalo technickým požadavkům, škoda vznikla při střetu dvou vozidel ve vlastnictví jedné osoby apod. 

Jaké jsou zákonem stanovené výluky z povinného ručení

 • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • újmu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škodu, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu/manželce nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pakliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením
 • škodu vzniklou při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby
 • újmu vzniklou při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • újmu způsobenou provozem vozidla při teroristické či válečné události

Co mají ve výlukách pojišťovny navíc

Kromě zákonem daných výluk, obvykle pojišťovny stanovují vlastní podmínky, kdy nehradí škodu.

Pojišťovnami stanovené (nestandardní) výluky zahrnují:

 • úmyslný čin
 • újmu, která vznikla z důvodu porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních komunikacích (řízení bez řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu, provoz technicky nezpůsobilého vozu – bez platné STK apod.)
 • škodu, která byla způsobena vozidlem neoprávněně použitým 
 • situaci, kdy se pojištěný odmítl podrobit testu na přítomnost alkoholu, omamných látek nebo léků, při jejichž užívání je zakázáno řídit motorové vozidlo
 • situaci, kdy pojištěný nesplnil zákonnou povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nehodu ohlásit

Obvyklé výluky v havarijním pojištění

Většina pojišťoven nabízí havarijní pojištění, či různá připojištění, která kryjí i poškození vlastního vozidla. Zpravidla je lze sjednat samostatně i jako součást dražšího pojistného balíčku. 

Havarijní pojištění je dobrý pomocník, s ním se nemusíte starat o zajištění peněz na opravu rozbitého auta ani v případě zaviněné havárie. Pojistit se je možné proti havárii, živlům nebo odcizení. Nejdražším rizikem je havárie. To znamená, že v případě nárazu vozidla do jakéhokoliv předmětu může pojištěný nárokovat pojistné plnění. Pokud ovšem nenastane situace, která je vyloučena pojistnými podmínkami. 

Mezi standardní výluky je možné zařadit škody, které nastaly mimo pozemní komunikaci. Pod tím si představme například odření auta najížděním, nebo vyjížděním z garáže. Dále jsou vyloučeny škody vzniklé na závodních okruzích a jiných veřejně nepřístupných tratí. Nehodu na silničním okruhu pojišťovna neuhradí. V tomto případě si majitel opravu rozbitého vozidla bude muset hradit ze svého.

Další běžnou výlukou jsou například škody na pohonných hmotách. Ať už k nim dojde v důsledku nehody – proražením nádrže nebo k jejich odcizení ze zaparkovaného automobilu. Mezi další výluky lze uvést škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla, nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, dále škody vzniklé trvalým vlivem provozu vozidla (korozí, přirozeným opotřebením a podobně), nebo činností vozidla jako pracovního nástroje (například vyklápění, nakládání) a škody vzniklé při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je výrobcem určeno.

A samozřejmě je nutno zmínit i faktor lidského jednání, což zahrnuje například: poškození vzniklá úmyslným jednáním, úmyslným jednáním osob ze společné domácnosti, osob, které řídily pojištěné vozidlo, případně osob jednajících z jejich popudu. Pojišťovna také škodu neuhradí v případě neumožnění prohlídky vozidla technikem pojišťovny před jeho opravou po škodě.

S výběrem nejvhodnější varianty pojištění s ohledem na konkrétní potřeby uživatele vozidla poradí srovnávač pojištění, který bleskově vyhodnotí a porovná dostupné nabídky. Při uzavírání pojistné smlouvy se vždy seznamte s pojistnými podmínkami a výlukami z pojistného plnění.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv