epojisteni logo

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila společnost ePojisteni.cz s.r.o. (dále jen „ePojisteni.cz“) informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů zvlášť.


KLIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÉ STRÁNKY

Tato informace je určena pro:

 • klienty pojišťovny, kteří sjednali smlouvu prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz (bez ohledu na to, zda tato smlouva stále je či není aktivní);

 • potenciální klienty, kteří projevili zájem o sjednání pojištění prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz a kteří případně zadali své osobní údaje na webové stránce www.ePojisteni.cz, aby získali od společnosti ePojisteni.cz kalkulaci pro požadovaný pojistný produkt;

 • návštěvníky webových stránek, kteří nastavením svého prohlížeče poskytli na webové stránce www.ePojisteni.cz souhlas s uložením cookies do jejich zařízení.

Pro větší přehlednost textu je v rámci této informace dále pro všechny výše uvedené skupiny používán výraz „klient“.

Jak mohu podat žádost o výkon svých práv dle GDPR?

Můžete se na nás obrátit:

PísemněE-mailem

ePojisteni.cz s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8

legal@ePojisteni.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ePojisteni.cz jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bohdan Šulák

adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 - Karlín

e-mail: legal@ePojisteni.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů ePojisteni.cz nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ EPOJISTENI.CZ ZPRACOVÁVÁ?

Údaje klientů související s poptávkou nebo smlouvou

Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště, rodné číslo

Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa

Údaje o předmětu Vaší poptávky – pojištění vozidla (typ, užití, značka, rok výroby, cena, RZ, údaje o vlastníkovi), pojištění majetku (adresa objektu), cestovní pojištění (termín cesty, cílová destinace, účel cesty, spolucestující), životní pojištění (věk, zdravotní záznamy)

Údaje o současné pojistné smlouvě – podmínky pojištění, identifikace smlouvy, identifikace pojišťovny

Nastavení klientské zóny – přihlašovací jméno, heslo, preference kontaktu na výročí pojistné smlouvy

Záznamy kontaktů – záznam telefonického hovoru, komunikace prostřednictvím SMS a emailů

Identifikační a kontaktní údaje jiných osob – pojistník, vlastník vozidla (pokud se nejedná o osobu poptávající pojištění)

Údaje klientů související s návštěvou webové stránkyIdentifikační údaje – IP adresa, MAC adresa.

Údaje o preferenci klienta – pohyb na webové stránce (oblast, doba), preference prohlížených produktů.

Další údaje klientůKamerové záznamy – kamerový záznam z prostor společnosti ePojisteni.cz

PROČ EPOJIŠTĚNÍ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnost ePojisteni.cz používá?

Společnost ePojisteni.cz může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení společnosti ePojisteni.cz jako zprostředkovatele pojištění přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost

 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)

 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že ePojisteni.cz nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které ePojisteni.cz osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, nabídka produktů na základě poptávky před uzavřením smlouvy, marketing a uchování informací ke sjednanému pojištění jako plnění právních povinností ePojisteni.cz jako zprostředkovatele pojištění.

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

Musím ePojisteni.cz své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abyste se stal/a naším klientem, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření pojistné smlouvy.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované vdaném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, rádi bychom Vás upozornili, že jeho udělení není předpokladem pro zprostředkování pojištění. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se ePojisteni.cz k mým osobním údajům dostává?

ePojisteni.cz zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ePojisteni.cz;

 • vznikají v rámci Vaší činnosti na webové stránce www.ePojisteni.cz;

 

ZA JAKÝMI ÚČELY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování:Evidence poptávky, příprava nabídky a smlouvy na Vaši žádost

Bližší popis:

Na našich webových stránkách jste vyplnili poptávku, abychom Vám pomohli uspořit na nákladech za pojištění. Vámi uvedené informace zpracujeme a následně Vás kontaktujeme s nabídkou výhodného pojištění dle Vašich potřeb. Chceme Vám ušetřit co nejvíce času, a proto při vyplňování poptávky on-line formou máte možnost zadat registrační značku vozidla, o jehož pojištění projevujete zájem. V takovém případě Vám usnadníme práci s vyplňováním technických údajů o vozidle, které si sami zjistíme z veřejně dostupné databáze a doplníme je do poptávky.

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Účel zpracování:Sjednání pojistné smlouvy

Bližší popis:

Sjednání pojištění realizujeme výhradně telefonickou cestou, jako důkazy o provedení sjednání jsme povinni uchovávat veškerou komunikaci, a to včetně nahrávky hovorů, emailů nebo zaslaných SMS, pokud se k procesu sjednání smlouvy vztahují.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování:Marketing

Bližší popis:

Pokud jste nám poskytli souhlas s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely, dovolíme si oslovit Vás s nabídkou dalších pojišťovacích služeb, což provádíme emailem, SMS nebo telefonicky. I pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, můžeme Vás v rámci našeho oprávněného zájmu kontaktovat s nabídkou pojišťovacích služeb. Oslovení s poptávkou můžete očekávat i na výročí Vaší pojistné smlouvy.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

 • Souhlas

Účel zpracování:Marketing na základě cookies

Bližší popis:

Pokud surfujete na naší webové stránce www.epojisteni.cz, zpracováváme Vaše údaje zejména pro vylepšování naší webové stránky (sledujeme, které části webu jsou pro Vás přitažlivé, co hledáte a co Vás zajímá). V návaznosti na návštěvu naší webové stránky Vám následně při návštěvě jiných webových stránek zobrazujeme naše reklamní bannery.

Právní základ:

 • Souhlas

Účel zpracování:Předávání informací společnosti Tarifomat, s.r.o.

Bližší popis:

Protože Vám rádi spoříme peníze, předáváme Vaše osobní údaje rovněž sesterské společnosti Tarifomat, s.r.o., která se zbývá úsporami při poskytování dodávek energií (plyn, elektřina). To vše děláme pouze v případě, že nám k tomu poskytnete souhlas.

Právní základ:

 • Souhlas

Účel zpracování:Kamerové záznamy

Bližší popis:

Pokud byste za jakýmkoli účelem dorazili do naší centrály na Praze 8, dojde k Vašemu natočení kamerovým systémem. Ten provozujeme za účelem ochrany majetku společnosti a zajištění bezpečnosti.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Účel zpracování:Spolupráce s orgány dohledu

Bližší popis:

Na naši činnost dohlíží některé orgány státní správy jako je Česká národní banka, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce, Finanční arbitr nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V rámci požadované součinnosti s těmito orgány může dojít k předání Vašich osobních údajů na žádost.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění

 • Zákon o zpracování osobních údajů

 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon o finančním arbitrovi

 • Zákon o České obchodní inspekci


Účel zpracování:Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

Bližší popis:

Společnost ePojisteni.cz jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu společnosti ePojisteni.cz s legislativou ochrany osobních údajů.

Rovněž jsme povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně subjekt údajů podá.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • GDPR

JAKÝMI ZPŮSOBY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně v elektronických informačních systémech v elektronické podobě a nebo manuálně v listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy.

 

KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U EPOJISTENI.CZ UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu  – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz  – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli:

 1. plnění naší právní povinnosti,

 2. plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,

 3. určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či

 4. pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,

 2. pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,

 3. pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 4. pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.Právo na vznesení námitky proti zpracování  – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro marketingové účely, budete tato námitka akceptována bez dalšího – jinými slovy, tuto námitku nemusíte nijak dokládat nebo odůvodňovat a my ji akceptujeme.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnost ePojisteni.cz nepřijímá osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k nim chtěl/a nechat přenést.

Právo na odvolání souhlasu  - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu  - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého zvýše uvedených kontaktů.

 

JAK DLOUHO EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje klientů zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE EPOJISTENI.CZ PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost ePojisteni.cz Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které ePojisteni.cz spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Dodavatelé

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Dále jsou našimi dodavateli zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb

 • Poskytovatelé právních služeb

Naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

Orgány státní správy, výkon rozhodnutí

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

 

JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY VZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

 

SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat? Ty české najdete zde:  www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu http://eur-lex.europa.eu..

ZkratkaOficiální název

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ČNB

Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zpracování osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o finančním arbitrovi

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o České obchodní inspekci

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

Tato informace je určena pro potenciální / stávající / bývalé smluvní partnery společnosti – fyzické osoby v rámci dodavatelských nebo obchodněprávních vztahů, resp. přiměřeně pro jejich zástupce (členy statutárních orgánů, zodpovědné zaměstnance, fyzické osoby – vázaní zástupci) v případě, že se jedná o právnické osoby.

Pro větší přehlednost textu je v rámci této informace dále pro výše uvedené fyzické osoby používán výraz „smluvní partner“.

Jak mohu podat žádost o výkon svých práv dle GDPR?

Můžete se na nás obrátit:

PísemněE-mailem

ePojisteni.cz s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8

legal@ePojisteni.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ePojisteni.cz jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bohdan Šulák

adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 - Karlín

e-mail: legal@ePojisteni.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů ePojisteni.cz nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ EPOJISTENI.CZ ZPRACOVÁVÁ?

Údaje klientů související s poptávkou nebo smlouvou

Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště, rodné číslo

Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa sídla podnikání, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu

Životopis – údaje týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností (pokud je součástí přihlášky do výběrového řízení)

Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s ePojisteni.cz  – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete ePojisteni.cz sdělit (Příklad: společnosti ePojisteni.cz nevyžadují od zájemců o spolupráci fotografii. Nelze však vyloučit, že někteří zájemci o spolupráci fotografii svou nebo členů svého týmu společnostem ePojisteni.cz zašlou jako např. součást prezentace řešitelského týmu.)

Identifikační údaje  – rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP, rodné číslo

Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa.

Údaje o výkonnosti a případných disciplinárních řízeních – údaje týkající se množství a kvality sjednaných obchodních případů, údaje týkající se případných klientských stížností nebo naopak pochval, údaje týkající se případného jednání v rozporu s pravidly ePojisteni.cz/právními předpisy

Výpisy z rejstříku trestů

Údaje o absolvovaných školeních

Údaje vzešlé z náborového procesu – výsledky, poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi

PROČ EPOJIŠTĚNÍ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnost ePojisteni.cz používá?

Společnost ePojisteni.cz může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení společnosti ePojisteni.cz resp. vzhledem k fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost

 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)

 • na základě Vašeho souhlasuKe zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že ePojisteni.cz nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které ePojisteni.cz osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, obsluha obchodní sítě, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností ePojisteni.cz jako zprostředkovatele pojištění, vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.Musím ePojisteni.cz své osobní údaje poskytnout?Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu navázali smluvní vztah, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s ePojisteni.cz.V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.Jak se ePojisteni.cz k mým osobním údajům dostává?ePojisteni.cz zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ePojisteni.cz;

 • vznikají v rámci trvání smluvního vztahu s ePojisteni.cz;

 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je ePojisteni.cz při splnění určitých podmínek (např. od Vašeho zaměstnavatele, který Vaše jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo a e-mailovou adresu uvede ve smlouvě, neboť jste kontaktní osobou pro řešení otázek spojených s danou smlouvou).

 

ZA JAKÝMI ÚČELY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ RELEVANTNÍ OBECNĚ PRO VŠECHNY SMLUVNÍ, RESP. OBCHODNÍ PARTNERY


Účel zpracování:Výběr nových smluvních partnerů

Bližší popis:

Naše dodavatele si pečlivě vybíráme a ve většině případů vyhlašujeme výběrová řízení, ve kterém posuzujeme zkušenosti, složení řešitelského týmu, cenovou nabídku, kvalitu a vhodnost navrhovaného řešení pro ePojisteni.cz atd.

Vyhledáváme rovněž nové vázané zástupce ePojisteni.cz. U našich budoucích partnerů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Účel zpracování:Příprava smlouvy, případně její změny během jejího trvání

Bližší popis:

Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, o jakou smlouvu se jedná. Smlouva s vázanými zástupci typicky obsahuje více osobních údajů než běžná dodavatelská smlouva, ve které jsou identifikováni zástupci dodavatele – právnické osoby a kontaktní osoby v souvislosti s danou smlouvou. Během trvání smlouvy může vyvstat potřeba její úpravy, ať už na základě naší vzájemné domluvy nebo v souvislosti s novými legislativními požadavky.

Právní základ:

 • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

Účel zpracování:Řízení smluvního nebo obchodního vztahu během jeho trvání

Bližší popis:

Během trvání našeho smluvního vztahu spolu potřebujeme komunikovat, aby byla zajištěna vzájemná spokojenost a hladký průběh plnění smlouvy.

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli

Účel zpracování:Účetní a daňová agenda

Bližší popis:

Společnosti musí vést účetnictví a platit daně. Osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o účetnictví

 • Zákon o daních z příjmů

Účel zpracování:Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

Bližší popis:

Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i osobní údaje. Osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Účel zpracování:Bezpečnost

Bližší popis:

ePojisteni.cz má zavedena dostatečná opatření za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů, ochrany dat, stability našich systémů a našich služeb, a to i v případech, kdy některé z našich činností outsourcujeme. Za tímto účelem přijímáme různá bezpečnostní opatření, v jejichž rámci mohou být zpracovávány osobní údaje; např. kontaktní seznam našich dodavatelů atd.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Účel zpracování:Testování software, aplikací a procesů v nezbytně nutném rozsahu

Bližší popis:

V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Účel zpracování:Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

Bližší popis:

Společnost ePojisteni.cz jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu společnosti ePojisteni.cz s legislativou ochrany osobních údajů.

Rovněž jsme povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně subjekt údajů podá.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • GDPR

Spolupráce s orgány dohledu včetně povinného zveřejňování informací

Účel zpracování:

Bližší popis:

Na naši činnost dohlíží vybrané orgány veřejné správy, může se jednat o Úřad pro ochranu osobních údajů, Českou národní banku nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V případě provedení dohledu jsme povinni s těmito orgány veřejné správy spolupracovat včetně případného předání potřebných podkladů a informací i včetně Vašich osobních údajů.

Vázaní zástupci ePojisteni.cz musí být ePojisteni.cz nahlášeni České národní bance.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o ČNB

 • Zákon o zpracování osobních údajů

 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ RELEVANTNÍ SPECIFICKY PRO VÁZANÉ ZÁSTUPCE EPOJISTENI.CZ

Zpracování a výplata provizí vč. součinností

Účel zpracování:

Bližší popis:

Na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, Vám náleží provize za realizované obchodní případy. Staráme se o to, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše odměna ve výši, která Vám náleží. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí přikázání jiné peněžité pohledávky (např. z důvodu exekuce na Váš majetek), budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

 • Plnění právní povinnosti

 • Občanský soudní řád


Administrace školení a kurzů

Účel zpracování:

Bližší popis:

ePojisteni.cz podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj členů své obchodní sítě mj. tím, že jim umožňuje účastnit se pestré škály školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění

 • GDPR


Evidence přiděleného majetku

Účel zpracování:

Bližší popis:

Naše společnost hospodaří s péčí řádného hospodáře. V případě, že Vám nějaký majetek svěřen byl (notebook, služební vozidlo, mobilní telefon), vedeme tyto informace v elektronické podobě.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Zlepšování našich produktů a služeb

Účel zpracování:

Bližší popis:

V rámci této činnosti zkoumáme za pomoci monitoringu spokojenosti klientů (včetně monitoringu hovorů) zda naši vázaní zástupci, dodržují schválené postupy a metody a snažíme se je na základě zpětné vazby vylepšovat.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

JAKÝMI ZPŮSOBY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně v elektronických informačních systémech v elektronické podobě a nebo manuálně v listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy.

 

KTERÁ PRÁVA MOHU VSOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U EPOJISTENI.CZ UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu  – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz  – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli:

 1. plnění naší právní povinnosti,

 2. plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,

 3. určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či

 4. pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.


Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,

 2. pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,

 3. pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 4. pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování  – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnost ePojisteni.cz nepřijímá osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k nimi chtěl/a nechat přenést.

Právo na odvolání souhlasu  - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu  - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky:  www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého zvýše uvedených kontaktů.

 

JAK DLOUHO EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu se společností ePojisteni.cz. Po skončení našeho smluvního vztahu jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu s ePojisteni.cz a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě relevantních právních předpisů.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE EPOJISTENI.CZ PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost ePojisteni.cz Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které ePojisteni.cz spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Dodavatelé

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Dále jsou našimi dodavateli zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb

 • Poskytovatelé právních služeb

 • Subjekty poskytující služby účetnictví

 • Subjekty poskytující vzdělávací a školicí služby

Naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

Orgány státní správy, výkon rozhodnutí

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

Zveřejňování údajů o zaměstnancích ePojisteni.cz

Údaje o zaměstnancích ePojisteni.cz zásadně nezveřejňujeme, ledaže:

 • a) jsme k tomu povinni na základě právních předpisů; nebo

 • b) k tomu máme Váš souhlas.

 

JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY VZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

 

SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat? Ty české najdete zde:  www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu  http://eur-lex.europa.eu.

ZkratkaOficiální název

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ČNB

Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zpracování osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Tato informace je určena pro:

 • uchazeče o zaměstnání / o výkon funkce člena orgánu ve společnosti ePojisteni.cz s.r.o.;

 • stávající zaměstnance / členy orgánů společnosti ePojisteni.cz s.r.o.;

 • bývalé zaměstnance / členy orgánů společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Pro větší přehlednost textu je v rámci této informace dále pro všechny výše uvedené skupiny používán výraz „zaměstnanec“.

Jak mohu podat žádost o výkon svých práv dle GDPR?

Můžete se na nás obrátit:

PísemněE-mailem

ePojisteni.cz s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8


legal@ePojisteni.cz


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ePojisteni.cz jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bohdan Šulák

adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 - Karlín

e-mail: legal@ePojisteni.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů ePojisteni.cz, s.r.o. nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

 

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ EPOJISTENI.CZ ZPRACOVÁVÁ?

Údaje sdělené v rámci náborového procesu

Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště.

Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.

Informace o Vašem imigračním statusu – pouze je-li to relevantní.

Životopis a motivační dopis  – údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci v ePojisteni.cz.

Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.

Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi.

Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s ePojisteni.cz  – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete ePojisteni.cz sdělit.

Údaje zpracovávané o zaměstnancích

Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP.

Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa.

Údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů - rodné číslo (ID zdr. pojištění u cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; údaje o cestovném/výdajích; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen; záznamy o pohybu služebního vozidla, pokud Vám bylo přiděleno.

Údaje o docházce, výkonnosti a případných disciplinárních řízeních

Výpisy z rejstříku trestů

Údaje o absolvovaných školeních

Údaje shromažďované bezpečnostními systémy – záznamy z kamerového systému na centrále, záznamy o pohybu v rámci budovy centrály.

Údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení – logy.

Zdravotní záznamy – výsledky povinných pracovnělékařských prohlídek.

Záznamy telefonických hovorů – týká se pouze vybraných pracovních pozic v rámci ePojisteni.cz.

PROČ EPOJIŠTĚNÍ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnost ePojisteni.cz používá?

Společnost ePojisteni.cz může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení společnosti ePojisteni.cz jako zaměstnavatele a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost

 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)

 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že ePojisteni.cz nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které ePojisteni.cz osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, obsluha zaměstnance, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností ePojisteni.cz jako zaměstnavatele, vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

Musím ePojisteni.cz své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abyste se stal/a naším zaměstnancem, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s ePojisteni.cz.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, rádi bychom Vás upozornili, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy ani pro trvání pracovněprávního vztahu. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se ePojisteni.cz k mým osobním údajům dostává?

ePojisteni.cz zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ePojisteni.cz;

 • vznikají v rámci Vaší pracovní činnosti pro ePojisteni.cz;

 

ZA JAKÝMI ÚČELY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování:Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment)

Bližší popis:

Aktivně vyhledáváme lidi, kteří by mohli být novými členy týmu ePojisteni.cz. U našich budoucích kolegů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.

V případě, že jste ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšná a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

 • Vámi udělený souhlas


Účel zpracování:Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání

Bližší popis:

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena naše vzájemná práva a povinnosti. V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu změnit.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a


Účel zpracování:Zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností a cestovních náhrad

Bližší popis:

Mzda Vám nepřísluší jen na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, ale dokonce na základě zákona. Naše účtárna se stará o to, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše čistá mzda ve výši, která Vám náleží včetně případných cestovních náhrad, očištěná od daně z příjmů a dalších povinných odvodů. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí o srážkách z Vaší mzdy (např. z důvodu exekuce na Váš majetek) budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

 • Zákon o daních z příjmů

 • Zákon o zdravotním pojištění

 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • Zákon o sociálním zabezpečení

 • Zákon o nemocenském pojištění

 • Občanský soudní řád

Účel zpracování:Řízení výkonnosti a kariéry
Účel zpracování:

Bližší popis:

Řízení výkonnosti a kariéry

Zaměstnanci ePojisteni.cz si v součinnosti se svými vedoucími periodicky stanovují cíle na nadcházející období a tyto cíle následně společně vyhodnocují. Tento proces pomáhá k zajištění vzájemné spokojenosti jak zaměstnanců s tím, kam se jejich kariéra ubírá, tak ePojisteni.cz s tím, jak pracují. Pokud někdy něco v naší vzájemné spolupráci zaskřípe, budeme zpracovávat údaje týkající se případného disciplinárního řízení či akčního nápravného plánu.

Účel zpracování:

Právní základ:

Řízení výkonnosti a kariéry
 • Oprávněný zájem


Účel zpracování:Evidence docházky

Bližší popis:

Pomocí elektronických snímačů čipových karet u vstupu do prostor, ve kterých je umístěno sídlo ePojisteni.cz, je monitorován příchod a odchod zaměstnanců do zaměstnání.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

Účel zpracování:Evidence čerpání dovolené

Bližší popis:

V ePojisteni.cz chápeme, že někdy je potřeba si odpočinout a načerpat nové síly – i proto dáváme našim zaměstnancům jeden týden placené dovolené navíc. Aby z toho ale nebylo týdnů třeba šest nebo deset, nebo naopak, abyste o nějaký ten den dovolené nebyli ošizeni, musíme evidovat čerpanou dovolenou.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a


Účel zpracování:Evidence přiděleného majetku

Bližší popis:

V účetním informačním systému evidujeme (notebooky, mobily, služební auta atd.), které jsme Vám poskytli pro plnění Vašich pracovních povinností.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Účel zpracování:Účetní a daňová agenda

Bližší popis:

Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění povinnosti vedení účetnictví a s tím spojené povinnosti platit daně.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o účetnictví

 • Zákon o daních z příjmů

Zajištění vnitřní a vnější elektronické komunikace

Účel zpracování:

Bližší popis:

Vybraným zaměstnancům ePojisteni.cz je zřízena e-mailová adresa na doméně @epojisteni.cz. Tyto e-mailové schránky jsou určeny pouze k vyřizování komunikace související s výkonem zaměstnání pro ePojisteni.cz. Zaměstnanci tyto e-mailové schránky nesmí využívat pro soukromé účely.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Administrace školení a kurzů

Účel zpracování:

Bližší popis:

ePojisteni.cz podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mj. tím, že je v souladu se zákonnými požadavky vzdělává. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

 • Zákon o požární ochraně


Pracovnělékařské prohlídky

Účel zpracování:

Bližší popis:

Pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce

 • Zákon o specifických zdravotních službách

 • Zákon o ochraně veřejného zdraví

 • Vyhláška o pracovnělékařských službách


Správa služebních mobilních telefonů a/nebo automobilů

Účel zpracování:

Bližší popis:

Zaměstnanci, kterým je přidělen služební mobilní telefon, jsou při jeho převzetí poučeni, že jej smí používat pouze pro pracovní záležitosti. V případě, že zaměstnanec překročí jemu přidělený limit pro čerpání služeb mobilního operátora a dojde ke sporu, zda služby byly čerpány pro pracovní či soukromé účely, může zaměstnavatel využít detailní rozpis využitých služeb mobilního operátora. Služební automobily jsou vybaveny GPS jednotkou, která sleduje jejich pohyb. Uživatelé služebních automobilů jsou poučeni o tom, že před zahájením jízdy pro soukromé účely mohou GPS jednotku jednoduchým způsobem deaktivovat.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Správa služebních mobilních telefonů a/nebo automobilů

Účel zpracování:

Bližší popis:

Zaměstnanci, kterým je přidělen služební mobilní telefon, jsou při jeho převzetí poučeni, že jej smí používat pouze pro pracovní záležitosti. V případě, že zaměstnanec překročí jemu přidělený limit pro čerpání služeb mobilního operátora a dojde ke sporu, zda služby byly čerpány pro pracovní či soukromé účely, může zaměstnavatel využít detailní rozpis využitých služeb mobilního operátora. Služební automobily jsou vybaveny GPS jednotkou, která sleduje jejich pohyb. Uživatelé služebních automobilů jsou poučeni o tom, že před zahájením jízdy pro soukromé účely mohou GPS jednotku jednoduchým způsobem deaktivovat.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

Účel zpracování:

Bližší popis:

Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Vývoj a zlepšování našich produktů a služeb, výzkum trhu

Účel zpracování:

Bližší popis:

V rámci této činnosti zkoumáme za pomoci monitoringu spokojenosti klientů (externích i interních) zda naši zaměstnanci, dodržují schválené postupy a metody a snažíme se je na základě zpětné vazby vylepšovat.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem

Spolupráce s orgány dohledu včetně povinného zveřejňování informací

Účel zpracování:

Bližší popis:

Jako samostatný zprostředkovatel pojištění podléháme dohledu České národní banky, které jsme na základě platné legislativy povinni poskytovat součinnost. V některých případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími dohledovými orgány při výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • Zákon o ČNB

 • Zákon o ochraně osobních údajů

 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon o auditorech

 • Zákon o veřejných rejstřících

Zajištění bezpečnosti

Účel zpracování:

Bližší popis:

Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je na naší centrále na vybraných místech instalován kamerový systém. Kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost zaměstnanců.

V souvislosti s využíváním svěřeného IT vybavení a informačních systémů zaměstnanci jsou sbírány logy. Jedná se v podstatě o deník transakcí provedených během pracovní činnosti, přičemž sběr těchto logů probíhá za účelem splnění požadavků na bezpečnost a požadavků různých právních předpisů. O pohybu zaměstnance na internetu nejsou logy pořizovány.

Právní základ:

 • Oprávněný zájem


Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

Účel zpracování:

Bližší popis:

Společnost ePojisteni.cz je s ohledem na rozsah zpracovávaných osobních údajů a rovněž pravidelnost jejich zpracování povinna jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu společnosti ePojisteni.cz s legislativou ochrany osobních údajů.

Rovněž jsme povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně podáte.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

 • GDPR

NAHRÁVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

V souvislosti s uzavíráním pojištění telefonickou cestou jsou telefonní hovory všech zaměstnanců pracujících na call-centru společnosti s klienty nahrávány. Nahrávky jsou vyhodnocovány a dochází rovněž k jejich archivaci.

Zaměstnanci jsou s touto skutečností seznámeni v rámci vyjednávání o vzniku pracovního poměru a rovněž v rámci úvodního školení.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti

  • Zákon o distribuci pojištění a zajištění

 • Oprávněný zájem

 

JAKÝMI ZPŮSOBY EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně v elektronických informačních systémech v elektronické podobě a nebo manuálně v listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy.

 

KTERÁ PRÁVA MOHU VSOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U EPOJISTENI.CZ UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu  – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz  – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli:

 1. plnění naší právní povinnosti,

 2. (ii) plnění pracovní smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,

 3. určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či

 4. pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,

 2. pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,

 3. pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 4. pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.Právo na vznesení námitky proti zpracování  – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnost ePojisteni.cz nepřijímá osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k nimi chtěl/a nechat přenést.Právo na odvolání souhlasu  - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.Právo podat stížnost u dozorového úřadu  - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?Obraťte se na nás prostřednictvím některého zvýše uvedených kontaktů.

 

JAK DLOUHO EPOJISTENI.CZ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání u společnosti ePojisteni.cz. Po skončení Vašeho zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení Vašeho zaměstnání u ePojisteni.cz a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 30 let).V případě, že jste se o zaměstnání u ePojisteni.cz ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány po skončení výběrového řízení na danou pozici.Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE EPOJISTENI.CZ PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).Společnost ePojisteni.cz Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které ePojisteni.cz spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.DodavateléDo některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.Dále jsou našimi dodavateli zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb

 • Poskytovatelé právních služeb

 • Subjekty poskytující pracovnělékařské služby

 • Subjekty poskytující služby mzdové účtárny

 • Subjekty poskytující služby účetnictví

 • Subjekty poskytující vzdělávací a školicí službyNaši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.Orgány státní správy, výkon rozhodnutíNa základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.Zveřejňování údajů o zaměstnancích ePojisteni.czÚdaje o zaměstnancích ePojisteni.cz zásadně nezveřejňujeme, ledaže:

 • a) jsme k tomu povinni na základě právních předpisů; nebo

 • b) k tomu máme Váš souhlas.

 

JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY VZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

 

SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat? Ty české najdete zde:  www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu  http://eur-lex.europa.eu.

Zkratka

Oficiální název

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o pracovnělékařských službách

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o auditorech

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ČNB

Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zpracování osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o požární ochraně

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sociálním zabezpečení

Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů