epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Kdo je oprávněná nebo obmyšlená osoba?

Oprávněnou či obmyšlenou osobou je míněna taková fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění.

Oprávněná osoba bývá zároveň pojistník

Oprávněnou osobou myslíme fyzickou či právnickou osobu, které vzniká právo na pojistné plnění v důsledku vzniku  pojistné události. Většinou bývá shodná s osobou, která platí pojistné (pojistník). S oprávněnou osobou se setkáme častěji než s obmyšlenou osobou.

Oprávněná osoba je zároveň pojistníkem, pokud si konkrétní pojištění uzavřela, podepsala smlouvu a řádně platí pojistné dle dohodnutých podmínek. V případě pojistné události jsou oprávněné peníze automaticky vyplaceny právě ji, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Obmyšlenou osobu určuje pojistník

Obmyšlenou osobu určuje pojistník v pojistné smlouvě. V případě, že zemře, obmyšlené osobě vzniká nárok na vyplacení sjednaného pojistného plnění. Není-li obmyšlená osoba uvedená ve smlouvě, je určena dle paragrafu § 817 Občanského zákoníku.

Obmyšlená osoba nemusí být totožná s pojištěným ani pojistníkem. To znamená, že nemusí uzavřít pojistnou smlouvu, není pojištěná, a ani neplatí pojistné. Jedná se o osobu, kterou pojištěný uvede v pojistné smlouvě jako osobu, jíž náleží pojistné plnění v případě pojistné události.

Obmyšlenou osobu najdeme nejčastěji u životních pojistek, kdy případě smrti pojištěného je vyplaceno pojistné plnění v domluvené výši například manželce či partnerce, dětem apod.