epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Věcná škoda

Co je věcná škoda?

Věcná škoda označuje škody, k nimž došlo na majetku třetích osob. Nejčastěji se vztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla, které hradí pojišťovna viníka nehody z jeho povinného ručení. Věcná škoda je definována jako částka, o kterou se snížila hodnota poškozeného majetku.

Věcná škoda může zahrnovat:

  • skutečnou škodu - snížení hodnoty majetku,

  • ušlý zisk - snížení hodnoty majetku budoucího,

  • nemajetkovou újmu - jakákoliv újma, která pro poškozeného neznamená ztrátu na majetku.

Dva způsoby uhrazení věcné škody

Poškozené osobě či osobám na základě pojistné události vznikne nárok na zaplacení škody a to dvěma rozdílnými způsoby. Za prvé pojišťovna uhradí opravu poškozeného vozidla až do výše sjednaného pojistného limitu.

Za druhé poškozenému pojišťovna vyplatí adekvátní finanční odškodné, jehož výši stanoví pověřený soudní znalec na základě prohlídky poškozené věci. To se týká například totální škody, kdy poškozené vozidlo nelze opravit nebo by oprava byla příliš nákladná.

Věcná škoda a s ní související vynaložené náklady

Pod nárok na náhradu věcně škody lze přiradit náhradu účelně vynaložených nákladů (např. půjčovné náhradního vozidla, náklady právního zastoupení) včetně náhrady marně vynaložených nákladů (např. náklady na zaplacenou dovolenou, stornopoplatků, vstupenky na nevyužitý koncert a další). Poškozený je povinen tyto náklady prokázat, jinak je pojišťovna neuhradí.