epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Škodové pojištění

Co je škodové pojištění

Škodové pojištění je takové pojištění, kdy lze přesně vyčíslit reálnou škodu na majetku a určit výši pojistného plnění. Pro lepší pochopení obnosové pojištění bývá ujednáváno u pojistných smluv na zdraví, škodové na věci (peníze, majetek apod.).

Mezi škodové pojištění patří například:

  •   povinné ručení

  •   havarijní pojištění

  •   pojištění domácnosti

  •   pojištění nemovitosti

  •   pojištění odpovědnosti

Vícenásobné pojištění nemá u škodového pojištění smysl

Ke škodovému pojištění se váže tzv. vícenásobné pojištění, které omezuje počet pojistných plnění a jeho celkovou výši. V případě, že má pojištěný sjednáno více pojistných smluv od jednoho či více pojistitelů, nesmí celkové vyplacené pojistné plnění přesáhnout reálně vzniklou škodu. Pojištěný smí uplatnit nárok na pojistné plnění pouze z jedné pojistné smlouvy nebo poměrnou část z více smluv.

Příklad: Pokud tedy pojištěný má uzavřené havarijní pojištění na vozidle v hodnotě 200 000 korun u dvou různých pojistitelů a v důsledku dopravní nehody dojde k totální škodě, nesmí od obou pojišťoven dostat celkové pojistné plnění vyšší než 200 000 Kč.

Poznámka: Na rozdíl od škodového pojištění obnosové pojištění zajišťuje výplatu dohodnutého v každé uzavřené pojistné smlouvě bez ohledu na počet sjednaných smluv.

Časová versus nová hodnota

Škodové pojištění může být sjednané na časovou nebo novou cenu. Časová cena odpovídá částce, která odpovídá výši vzniklé škody. Jedná se hodnotu vozu či nemovitosti v době poškození či zničení (např. vůz před krádeží, dům před požárem). Naopak nová hodnota je částka, za níž si pojištěný může pořídit nové auto či postavit nový dům. To znamená, že plně kryje nejen vzniklou škodu, ale i její nápravu.