epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Likvidace pojistné události

Pojištění si sjednáváme a platíme proto, abychom byli chráněni před různými riziky, které nás mohou v životě potkat náhle a bez varování. Bez odpovídajícího pojištění nejsme nijak chráněni a vzniklou škodu (na majetku, na nemovitosti, na zdraví, na životě apod.) zaplatíme ze svého. Některá pojištění jsou dokonce povinná ze zákona (např. povinné ručení).

Co je likvidace pojistné události

Jsme-li pojištěni a v průběhu pojištění dojde ke vzniku pojistné události dle pojistných podmínek, pojišťovna uhradí škodu v podobě pojistného plnění až do výše sjednaného pojistného limitu. Řešení pojistné události a vyplacení nebo naopak odmítnutí vyplacení pojistného plnění se odborně nazývá likvidace pojistné události.

Likvidace pojistné události musí proběhnout v souladu s aktuálně platnými zákony, sjednanou pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami, s nimiž pojištěný souhlasil při podpisu pojistné smlouvy.

Co je pojistná událost

Dle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě je pojistná událost definována “nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění”.

Kdo provádí likvidaci pojistné události

Likvidaci pojistné události provádí likvidátor, přičemž mezi jeho hlavní úkoly patří důsledné prošetření vzniku a průběhu pojistné události, posouzení nároku pojištěného na pojistné plnění a vyčíslení pojistného plnění, které je pojištěnému po ukončení šetření pojistné události vyplaceno.

Průběh likvidace pojistné události

Pojištěný je povinen pojistnou událost neprodleně a v co nejkratším čase oznámit své pojišťovně. V okamžiku nahlášení pojistné události pojišťovna musí bez odkladu zahájit likvidaci pojistné události, kterou je pověřený vybraný likvidátor. Likvidace by měla být určena nejpozději do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, není-li určeno jinak.

První fáze zahrnuje dodání všech dokumentů souvisejících s pojistnou událostí ze strany pojištěného. Kompletní seznam požadovaných dokladů a dokumentů pojištěnému zašle pojišťovna/likvidátor (např. osobní doklady, fotodokumentace, záznam o dopravní nehodě, lékařské zprávy apod.).

V druhé fázi pojišťovna zkoumá vznik pojistného události, nárok pojištěného na pojistného placení a výpočet pojistného plnění. Jakmile je ukončena likvidace pojistné události, pojišťovna je povinna co nejdříve oznámit výsledky šetření pojištěnému. Zpravidla se tak děje písemnou formou. V případě uznání nároku pojištěného na pojistné plnění, pojišťovna vyplatí pojištěnému (případně poškozenému) pojistné plnění dle pojistné smlouvy.