epojisteni logo

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Zjistěte:

lp-nehoda


Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody - výstražným trojúhelníkem, či jakkoli jinak. (máváním praporkem, kusem látky...)

Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155).

Upozornění:

nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Kdy je potřeba nehodu nahlásit policii?

Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, ve chvíli, kdy:

  • Dojde ke zranění či úmrtí osob,

  • dojde k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí nebo jiných) částku 100 000 Kč,

  • dojde ke hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění nebo

  • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (např. svodidla, veřejné osvětlení).

Snažte se s vozidly, případně poškozeným majetkem, nemanipulovat do příjezdu policie. Pokud to situace vyžaduje, původní pozici řádně označte. Vyvarujte se také požívání alkoholu.

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na tom, kdo nehodu zavinil. Tuto dohodu učiňte písemně, ideálně vyplněním Evropského záznamu o dopravní nehodě, který je součástí povinné výbavy každého vozu.

Pokud formulář nemůžete najít, použijte volný list papíru, na který dohodu sepíšete a stvrdíte ji podpisem účastníků nehody.

Nezapomeňte si zaznamenat jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Pořídit můžete taky fotografie z místa nehody, případně zajistit výpovědi zmíněných svědků.

Přivolejte asistenční službu

Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční službu své pojišťovny! Zavinili jste nehodu vy? Odtah nepojízdného vozidla je téměř vždy součástí vašeho havarijního pojištění.

Pokud si nejste jistí dalším postupem, volejte asistenční službu své pojišťovny, která bývá v drtivé většině případů součástí vašeho povinného ručení. Telefonní číslo na ni najdete na zelené (případně asistenční) kartě.  

V případě, že nejste viníkem nehody, asistenční služby vám budou uhrazené z povinného ručení viníka.Náš tip:

Doporučujeme nepřijímat nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody!

Pokud jste nehodu nezavinili vy

Byla vám způsobena škoda? Její úhradu budete požadovat po pojišťovně viníka dopravní nehody. Požádejte ho proto o občanský nebo řidičský průkaz a především zelenou kartu. Následně si opište tyto údaje:  

  • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a SPZ jeho vozidla,
  • informace o tom, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn (tady si opište jméno a adresu pojišťovny, včetně čísla dokladu). U této pojišťovny následně uplatněte nárok na náhradu škody.S uplatněním svého nároku na pojistné plnění, a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla, se následně obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody, jak už jsme ostatně uvedli výše.

Zde specifikujte, prokažte a doložte vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému.

Pokud vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje dohledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů, nebo se přímo obrátit na Českou kancelář pojistitelů.

Její adresa je:

Česká kancelář pojistitelů

Štefánikova 32

150 00 Praha 5

tel.: + 420 221 413 111

email: info@ckp.cz


Pokud viník z místa nehody ujede, nahlaste tyto skutečnosti policii ČR. Se záznamem z policie se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu.

Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si číslo zelené karty a její časovou platnost (tj. kompletní údaje z rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla. V ideálním případě si opatřete kopie těchto dokumentů.

Pokud jste nehodu zavinili vy

Jestliže jste nehodu způsobili, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva na náhradu vzniklé škody.

V další kroku oznamte neprodleně škodu pojišťovně, u které jste pojištění.

Pokud potřebujete poradit (zejména při nehodě v cizině), volejte asistenční službu své pojišťovny.  Číslo na ni je uvedeno v zelené (příp. asistenční) kartě.


Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu své pojišťovny.