Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Kdo je oprávněná nebo obmyšlená osoba?

Oprávněnou či obmyšlenou osobou je míněna taková fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění.

Oprávněná osoba bývá zároveň pojistník

Oprávněnou osobou myslíme fyzickou či právnickou osobu, které vzniká právo na pojistné plnění v důsledku vzniku pojistné události. Většinou bývá shodná s osobou, která platí pojistné (pojistník). S oprávněnou osobou se setkáme častěji než s obmyšlenou osobou.

Oprávněná osoba je zároveň pojistníkem, pokud si konkrétní pojištění uzavřela, podepsala smlouvu a řádně platí pojistné dle dohodnutých podmínek. V případě pojistné události jsou oprávněné peníze automaticky vyplaceny právě ji, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Obmyšlenou osobu určuje pojistník

Obmyšlenou osobu určuje pojistník v pojistné smlouvě. V případě, že zemře, obmyšlené osobě vzniká nárok na vyplacení sjednaného pojistného plnění. Není-li obmyšlená osoba uvedená ve smlouvě, je určena dle paragrafu § 817 Občanského zákoníku.

Obmyšlená osoba nemusí být totožná s pojištěným ani pojistníkem. To znamená, že nemusí uzavřít pojistnou smlouvu, není pojištěná, a ani neplatí pojistné. Jedná se o osobu, kterou pojištěný uvede v pojistné smlouvě jako osobu, jíž náleží pojistné plnění v případě pojistné události.

Obmyšlenou osobu najdeme nejčastěji u životních pojistek, kdy případě smrti pojištěného je vyplaceno pojistné plnění v domluvené výši například manželce či partnerce, dětem apod..

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 21