epojisteni logo

Pravidla soutěže o plnou nádrž

 PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1        Předmětem těchto pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen "pravidla") jsou podmínky a průběh spotřebitelské soutěže s názvem "Vyhrajte plnou nádrž". (dále jen "soutěž").

1.2        Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost ePojisteni.cz s.r.o., IČ: 28480406, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze pod číslem C 144679 (dále jen "Pořadatel").

1.3        Tato pravidla obsahují podmínky soutěže, zejména vymezení předmětu soutěže, termín soutěže, cenu, způsob oznámení výherců, termín oznámení výherců, jakož i další podmínky soutěže. Tato pravidla rovněž obsahují práva a povinnosti účastníků soutěže.

1.4        Jediná závazná podoba pravidel soutěže je zveřejněna na internetových stránkách pořadatele, a to na adrese: www.srovnejto.cz/soutez-o-plnou-nadrz a www.epojisteni.cz/soutez-o-plnou-nadrz (dále jen "internetové stránky"). Tato pravidla jsou určena všem zájemcům o účast v soutěži po celou dobu jejího trvání.

1.5        Účast v soutěži není nijak podmíněna jakoukoliv sázkou a mechanika soutěže neobsahuje prvky hazardní hry.

1.6        Výhru podle těchto pravidel poskytuje pořadatel na své vlastní náklady.

2.          Mechanika soutěže

2.1        Předpokladem zapojení do soutěže je sjednání a zaplacení pojistné smlouvy v oblasti pojištění vozidla (výhradně povinné ručení a havarijní pojištění), a to prostřednictvím online webového srovnávače umístěného na internetových stránkách www.srovnejto.cz a www.epojisteni.cz, případně prostřednictvím telefonického spojení s operátorem (makléřem) zákaznického centra pořadatele (dále jen "pojistná smlouva"). Zaplacením sjednané pojistné smlouvy se rozumí připsání finančních prostředků na účet určený k úhradě pojistného nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne sjednání příslušné pojistné smlouvy.

3.          Doba a místo konání soutěže

3.1        Soutěž se koná od 01.7.2023, 00:00:00 hodin středoevropského času do 30.6.2024,  24:00:00 hodin středoevropského času ("doba trvání soutěže"). Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž podle svého uvážení prodloužit (i opakovaně) formou oznámení na internetových stránkách nebo doplněním těchto pravidel.

3.2        Soutěž se koná v České republice.

4.          Výhra

4.1        Pořadatel poskytne v rámci soutěže výhru, která odpovídá podmínkách 4.2 těchto pravidel (dále jen „cena“).

4.2        Pořadatel poskytne tuto cenu:

              Za každý jednotlivý měsíc doby soutěže 10x plná nádrž zdarma – formou cashbacku bude proplaceno na účet výherce do výše natankování plné nádrže (max. do výše 2500 Kč). Možné je uplatnit proplacení až do 31.8. 2024.

4.3        Pořadatel zajistí náhodné vygenerování výherců pomocí elektronického systému určeného pořadatelem („losování“). Losování proběhne v místě podnikání pořadatele ("místo losování"). Přítomni budou zaměstnanci pořadatele, kteří byli pořadatelem pověřeni pro dohled nad losováním.

4.4        Výsledky losování budou zaslány přímo výherci v den losování, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od losování.

4.5        Cashback bude vylosovanému výherci zaplacen nejpozději do   14  pracovních dnů ode dne dodání podkladů (účtenky z tankování).

4.6        Výherce může odmítnout převzít cenu a vyslovit neúčast v soutěži, a to i zpětně, v takovém případě určí pořadatel náhodným výběrem dalšího výherce v pořadí.

4.7.       Losování probíhá jednou měsíčně

5.          Předpoklady účasti v soutěži

5.1        Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které splňují níže uvedené podmínky stanovené pořadatelem:

(a) v případě fyzické osoby dosažení věkové hranice 18 let a uzavření pojistné smlouvy dle bodu 5.1 (b) těchto pravidel;

(b) uzavření a uhrazení pojistné smlouvy (povinné ručení a havarijní pojištění) v měsíci předcházejícím měsíci slosování ve smyslu těchto pravidel;

(c) sjednané povinné ručení a havarijní pojištění na vozidlo přes srovnejto.cz a na webu www.epojisteni.cz

(d) řádné a včasné zaplacení pojistného ve výši uvedené v pojistné smlouvě a v termínu podle těchto pravidel;

(e) v době slosování je smlouva aktivní

(f) ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby pracující ve společnostech Skupiny Srovnejto a jejich rodinní příslušnici;

(g) dodržení pravidel soutěže.

5.2        Soutěže je možné se účastnit opakovaně.

5.3        Pokud soutěžící odstoupí od pojistné smlouvy nebo odvolá souhlas s účastí v soutěži, nebude tato osoba zařazena do soutěže.

5.4        Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a že je bude dodržovat.

5.5        Účast v soutěži je dobrovolná.

6.          Zpracování osobních údajů

6.1        Účastí v soutěži je soutěžící srozuměn s tím, že společnost ePojisteni.cz s.r.o.., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika, IČO: 28480406, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 144679 jakožto správce („správce“) bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely související s pořádáním, průběhem, vyhodnocením soutěže a oznámením výsledků soutěže podle těchto pravidel, pro účely splnění právních povinností v souvislosti s pořádáním soutěže a následným předáním výhry výherci v souladu s příslušnými právními předpisy, případně pro jiné účely, pokud je to nezbytné ke sledování oprávněných zájmů, jakož i: šetření reklamací a stížností na základě plnění právních povinností nebo plnění smlouvy, doručování písemností a sepisování odpovědí na dopisy či žádosti týkající se účasti v soutěži na základě plnění smlouvy, činnosti související s výkonem a obhajobou právních nároků týkajících se účasti v soutěži a případná archivace, a to na dobu potřebnou pro uspořádání soutěže a dobu potřebnou pro případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Případné dobrovolné udělení souhlasu pak slouží správci pro následující účely: marketingové oslovení ze strany správce (včetně elektronické formy komunikace), analýza informací o účasti v soutěži a o návštěvách internetových stránek. Souhlas platí do odvolání, které je možné provést kontaktováním správce na výše uvedené adrese, případně elektronicky na e-mailové adrese: bohdan.sulak@srovnejto.cz, nejdéle dva (2) roky. Soutěžící jako subjekt údajů má následující práva: a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má soutěžící právo kdykoli doplnit. b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut). c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů soutěžícího. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má soutěžící právo vznést námitku. d) Právo na přenositelnost představuje právo soutěžícího na přenos zpracovávaných osobních údajů správce (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci. Soutěžící je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem podat stížnost správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přičemž podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v dokumentu Podmínky zpracování osobních údajů společnosti ePojisteni.cz s.r.o., dostupné na oficiálních webových stránkách společnosti https://epojisteni.cz/podminky-zpracovani-udaju/ a https://www.srovnejto.cz/podminky-zpracovani-udaju/.

 

7.          Závěrečná ustanovení

7.1        Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého účastníka, který získal nebo se snaží získat výhru podvodným jednáním, jednáním v rozporu s dobrými mravy nebo jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno pořadatele. Pořadatel si dále  vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu jejího trvání. Případné změny zveřejní na internetových stránkách.

7.2        Vztahy mezi účastníky soutěže a pořadatelem se řídí těmito pravidly a zákony platnými v České republice.

7.3        Případné stížnosti je možné adresovat na sídlo pořadatele soutěže, případně e-mailem na adresu podpora@srovnejto.cz nebo info@epojisteni.cz. Dozor nad spotřebitelskou soutěží pak vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7.4        Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována také na různých propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná a úplná.