epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Účinnost pojištění

Co je to účinnost pojištění?

Účinnost pojištění vymezuje přesnou dobu, po níž je pojistná smlouva platná neboli účinná. Po dobu stanovené účinnosti pojištění platí pojistná ochrana. Dojde-li během této lhůty k pojistné události, pojistníkovi vzniká nárok na vyplacení pojistného plnění či uhrazení škody.

Začátek a konec účinnosti pojištění

Účinnost pojištění začíná dnem stanoveným v pojistné smlouvě. Zpravidla se jedná o den, kdy bylo uhrazeno pojistné, případně jiný den dohodnutý mezi pojistitelem a pojištěným.

Účinnost pojištění končí dnem definovaným v pojistné smlouvě. Toto datum může být stejné jako počátek pojištění, pokud pojištění trvá jeden rok.

Začátek a konec účinnosti pojištění mohou být odlišné, pokud jde o pojištění na kratší či jinak vymezenou dobu než je jeden rok. To platí zejména pro cestovní pojištění, které se sjednává pouze po dobu pobytu v zahraničí, či jiný typ krátkodobého pojištění.