epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojištěný

Kdo je pojištěný

Pojištěným může být fyzická i právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život, odpovědnost za škodu či jiné hodnoty bylo sjednáno pojištění, které potvrzuje oběma stranami podepsaná pojistná smlouva. Pojištěné osobě je v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění na základě podmínek v pojistné smlouvě.

Pojištěný versus pojistník

Pojištěný může být zároveň pojistníkem, pokud si pojištění sjednal sám a sám si také hradí sjednané pojistné. Pojistníkem však může být i jiná osoba, které nejenže pojištění sjednala, ale také platí pojistné. Jako pojištěný je však ve smlouvě uvedena jiná osoba. Pojistné plnění je v obou případech vyplaceno vždy pojištěnému, nikoliv pojistníkovi, je-li odlišný.

Povinnosti a práva pojištěného

Pojistná smlouva stanovuje práva a povinnosti pojištěného. Týká se to například řádného placení pojistného, je-li zároveň pojistníkem, či zodpovědného chování za účelem předcházení vzniku škody. Dojde-li k pojistné události v souladu s pojistnými podmínkami, je jeho základním právem nárok na vyplacení pojistného plnění ve stanovené výši.