epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Osobní doklady

Osobní doklady jsou oficiální dokumenty vystavené státními institucemi, které slouží k prokázání totožnosti osoby při jednání s úřady. Někdy se proto používá označení průkaz totožnosti nebo doklad totožnosti.

Znaky osobních dokladů

Osobní doklad je oficiální (úřední) dokument, který může vystavit pouze pověřená státní instituce. Osobní doklad musí obsahovat základní osobní údaje o držiteli průkazu, včetně fotografie a případně i biometrické údaje či údaje uložené na speciálním čipu. Každý druh osobního dokladu má přesně danou podobu a informace o konkrétní osobě.

Osobní doklad zpravidla obsahuje následující údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Datum narození

 • Rodné číslo

 • Trvalé bydliště

 • Jedinečné osobní identifikační číslo dokladu

 • Platnost osobního dokladu

 • Podpis

 • Dále může obsahovat například: národnost, náboženské vyznání, povolání atd.

K čemu osobní doklad slouží

Hlavním účelem osobních dokladů je jednoznačné prokázání totožnosti a zamezení podvodů týkající se úmyslné záměny totožnosti. Osobní doklady jsou vyžadovány při jednání s úřady, na cestách do zahraničí a vůbec všude tam, kde je nutné ověřit totožnost druhé osoby.

Druhy osobních dokladů

K základním druhům osobních dokladů neboli průkazů totožnosti patří:

 • Občanský průkaz (identity card) - základní osobní doklad, který vlastní každá osoba starší 15 let a má trvalé bydliště na území ČR

 • Řidičský průkaz - osobní doklad opravňující řídit motorové vozidlo

 • Cestovní pas - mezinárodní průkaz totožnosti

 • Zbrojní průkaz - průkaz totožnosti opravňující k držení zbraně

Kontrola totožnosti

Kromě úřadů je povinnosti každého občana ČR předložit doklad totožnosti na základě výzvy státní a městské policie avšak pouze v zákonem stanovených případech a to dle § 13 zákona o Policii ČR.

Případy, kdy smí policista požadovat předložení průkazu totožnosti:

 • při podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku

 • v případě, kdy je požadováno vysvětlení

 • při podezření na hledanou nebo pohřešovanou osobu

 • zdržuje-li se osoba v bezprostřední blízkosti chráněných objektů

 • při podezření na užití zbraně k násilí nebo pohrůžce násilím

 • při podezření ze spáchání trestného činu, dopravní nehody, požáru nebo jiné mimořádné události

 • při předvedení na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů

 • je-li osoba oznamovatelem (např. trestného činu, přestupku apod.)

 • v případě žádosti jiné osoby, má-li tato osoba na zjištění totožnosti právní zájem (např. revizor nebo poškozená osoba požadující pro účely náhrady škody identifikaci viníka).

V případě nepředložení některého z platných osobních dokladů se jedná o přestupek, za který hrozí finanční pokuta až ve výši 1 000 Kč.