epojisteni logo

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


I. Vymezení účastníků Zprostředkovatel
ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00.
IČO: 28480406
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 144679
Společnost je Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, registrován u České národní banky(podívejte se sami ZDE).

Kontaktní údaje
Telefon: 

800 44 44 33
email: info@epojisteni.cz
(dále jen "zprostředkovatel")

Zájemce

Osoba, která má zájem o uzavření smlouvy z některým z pojistitelů nebo dodavatelů energií prostřednictvím portálu umístěného na URL http://www.epojisteni.cz provozovaného zprostředkovatelem.

Pojistitel


Volbu pojistitele si určuje vždy zájemce.
Jako pojistitel v tomu smluvním vztahu může vystupovat některá z níže uvedených právnických osob:

 • Allianz pojišťovna a.s. , sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 47115971

 • Generali Česká pojišťovna a.s. , sídlo: Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, IČ: 45272956

 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530

 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB , sídlo: Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306

 • Direct pojišťovna, a.s. , sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00, Brno, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958

 • ERV Pojišťovna, a.s. , sídlo: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969, IČ: 49240196

 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. , sídlo: Římská 2135/45, PSČ 120 00 ,Praha 2, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, IČ: 46973451

 • INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA, Česká republika, IČO 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617

 • MAXIMA pojišťovna, a.s. , sídlo: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3314, IČ: 61328464

 • Pojišťovna všeobecné zdravotní pojišťovny a.s., , sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9100, IČ: 27116913

 • Slavia pojišťovna a.s. , sídlo: Táborská 31, Praha 4, 140 00, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501

 • Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku , pobočka pro Českou republiku, sídlo: Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 75819, IČ: 24263796

 • UNIQA pojišťovna, a.s. , sídlo: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480

 • Pillow pojišťovna, a.s. , sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20807, IČ: 04257111


  II. Všeobecná ustanovení


  Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) zprostředkovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.ePojisteni.cz (dále jen portál) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen zájemce).

  Internetový portál www.ePojisteni.cz, srovnává nabídky služeb různých právnických osob. Zájemce si vybírá nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého uvážení za nejvýhodnější a sjednává její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti, vybraného subjektu či prostřednictvím finančního zástupce třetí strany.

  Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Zprostředkovatel prohlašuje, že na základě oprávnění od ČNB je oprávněn vykonávat činnost Samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

  Zprostředkovatel prohlašuje, že na základě smluv uzavřených se shora uvedenými pojistiteli a dodavateli je oprávněn jménem pojistitele nebo dodavatele a na jeho účet uzavírat pojistné smlouvy nebo smlouvy o dodávce energií.

  Souhlas s profilováním klienta (ověření poskytnutí možné slevy ČSOB): V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 a čl. 22 GDPR, uděluje klient pojistiteli ČSOB pojišťovna a.s. souhlas s tím, že jeho osobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování analýz včetně profilování, a to za účelem co nejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy.

  III. Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy


  Portál obsahuje služby nabízené pojistiteli nebo dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a zprostředkovatel neručí za to, že pojistitel nebo dodavatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře.

  Zprostředkovatel nebo pojistitel nebo dodavatel mohou se zájemcem také uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na portálu jsou nezávazné a zprostředkovatel ani pojistitel nebo dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na tyto služby.

  Zprostředkovatel srovnává na portálu podmínky služby na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek pojistitelů a dodavatelů. Srovnání nabídek na portálu je pouze orientační a nezahrnuje povinnost zprostředkovatele zveřejňovat nabídky všech pojistitelů a dodavatelů dané služby.

  Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného uvážení a výběru pojistitele nebo dodavatele poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám pojistitele nebo dodavatele. Zprostředkovatel zájemci poskytuje pouze možnost uzavření této smlouvy a nenese tedy jakoukoli odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi zájemcem a pojistitelem nebo dodavatelem.

  Zájemce za použití internetové aplikace na portálu zprostředkovatele provede srovnání produktů a následně je mu umožněno provést volbu produktu na základě valstního a svobodného uvážení. Vyplněním předepsaných údajů nutných k uzavření smlouvy s pojistitelem nebo dodavatelem a potvrzením takto vyplněných údajů je zájemci zaslán návrh smlouvy spolu s obchodními podmínkami pojistitele nebo dodavatele.
  Současně s tím budou v případech to vyžadujících zájemci zaslány i platební údaje a informace o výši částky nutné k úhradě. Podrobná specifikace smlouvy včetně konkrétních smluvních podmínek se nadále budou řídit příslušnými všeobecnými smluvními podmínkami konkrétních pojistitelů a dodavatelů.  IV. Právo zájemce odstoupit od smlouvy

  Zájemce má podle § 2808 odst. 3 Nového občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než jeden měsíc.

  V takovém případě je zájemce povinen kontaktovat zprostředkovatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od pojistné smlouvy s uvedením čísla a data návrhu pojistné smlouvy a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.


  V. Autorská práva


  Veškerý obsah portálu jako software, programové vybavení, součást včetně textů, grafického zobrazení, designu a dalšího vyobrazení tvořící tyto webové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Vlastníkem autorských práv a provozovatelem těchto internetových stránek je Zprostředkovatel uvedený v bodě 1. těchto obchodních podmínek (společnost ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00).

  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo internetové stránky a informace uvedené v aplikacích internetových stránek měnit či upravovat bez předchozího upozornění zájemců.

  VI. Závěrečná ustanovení


  Podmínky zpracování osobních údajů společnosti ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00 se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů ze dne 25.5.2018, které jsou dostupné ZDE.

  Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 a jsou platné pro všechny Smlouvy o zprostředkování uzavírané mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

  V Praze dne 25.5.2018