Pravidla akce "Vyhrajte povinné ručení za 100,- Kč na rok"

banner

Vyhlásili jsme soutěž, ve které každý, kdo si sjedná povinné ručení přes náš web ePojisteni.cz, může mít toto povinné ručení za pouhých 100 Kč. Soutěž probíhá od 1. 9. 2011 do 15. 11. 2011. 15. ledna pak bude ze všech platných účastníků vylosováno 10 šťastlivců, kteří od nás obdrží složenkou odměnu rovnající se roční ceně jejich povinného ručení mínus 100,- Kč.

A nyní k upřesnění pravidel. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěžní akce „Vyhrajte Vaše povinné ručení za 100,- Kč na rok“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na komunikačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. POŘADATEL

Pořadatelem této akce je ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679. (dále jen „pořadatel“).

2. DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce začíná 1. 9. 2011 v 0.00 hodin a končí 15. 11. 2011 ve 23.59 hodin. (dále jen „doba konání akce“).

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Akce se účastní každá fyzická osoba starší 18 let, která si v době konání akce sjedná u pořadatele akce pojištění osobního automobilu prostřednictvím webu www.epojisteni.cz (dále jen „účastník“).

Pojištěním osobního automobilu se rozumí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tj. povinné ručení. Sjednaným pojištěním se rozumí pouze pojištění uzavřené a zcela zaplacené v době trvání akce. Z akce jsou vyloučeni ti účastníci, kteří předčasně ukončí sjednané pojištění do 15. 1. 2012. Z účasti na akci jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké.

4. VÝHERCI

Deset výherců bude náhodně vylosováno ze všech platných účastníků dne 15. 1. 2012. Výhercům bude výhra oznámena telefonicky nebo emailem 16. 1. 2012. S výherci bude ujasněna adresa, na kterou jim bude výhra zaslána. Pokud výherce nereaguje na telefonáty a email do 30. 1. 2012, nárok na jeho výhru bez náhrady zaniká. Výhercům bude nejpozději 31. 1. 2012 zaslána složenkou odměna rovnající se roční ceně pojištění automobilu mínus 100,- Kč, maximálně však ve výši 5,000,- Kč. Výherce si musí svou výhru vyzvednout do 14 dnů od doručení zaslané složenky poštou. Výherce souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a město bude zveřejněno na webu www.epojisteni.cz

Příklad výhry:

Pan Novák si uzavřel a zaplatil v době 1. 9. 2011 - 15. 11. 2011 povinné ručení na www.epojisteni.cz. Roční splátka pojištění je 4,990,- Kč. Pan Novák byl 15. 1. 2012 vylosován jako výherce této soutěže a obdrží složenku na 4,990 - 100 = 4,890,- Kč.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci konání této soutěže dochází ke zpracování osobních údajů soutěžících ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastí v soutěži účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ: 284 80 406 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost ePojisteni.cz s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost ePojisteni.cz s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti ePojisteni.cz s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Každý klient společnosti ePojisteni.cz s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost ePojisteni.cz s.r.o. o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti ePojisteni.cz s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s touto akcí a sporech či pochybnostech ohledně pravidel akce. Výhru nelze vymáhat soudně ani jinou právní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této akce, či ji zrušit. O všech případných změnách bude pořadatel účastníky přiměřeně informovat. Svou účastí v této akci účastník akce potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a že s nimi souhlasí.

Spočítat
ceny

Mluví se o nás