INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U SPOLEČNOSTI EPOJISTENI.CZ S.R.O

Správcem osobních údajů je společnost ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, se sídlem Bořivojova 878/35, 13000 Praha, Česká republika.
Správce je možné kontaktovat korespondenční poštou nebo elektronicky na adrese: poverenec+ep@netbrokers.cz.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Bohdan Šulák, legal@epojisteni.cz.

Osobní údaje obsažené v životopise, dotazníku nebo případných dalších dokumentech poskytovaných fyzicky nebo elektronickou formou poskytujete správci za účelem realizace výběrového řízení na nabízenou pracovní pozici u společnosti ePojisteni.cz s.r.o., a to standardně na dobu, po kterou bude toto výběrové řízení probíhat. V případě vzniku pracovního poměru bude docházet k dalšímu zpracování osobních údajů v souladu se zákonem. V případě že pracovní poměr nevznikne, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány déle jak 1 měsíc po ukončení výběrového řízení.

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, přičemž smlouvou se rozumí pracovní smlouva nebo jiná dohoda, na základě které lze uzavřít pracovní poměr.
Správce nepředává osobní údaje dalším správcům, nicméně osobní údaje mohou být zpracovány těmito příjemci coby zpracovateli: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé cloudových služeb, účetní, poskytovatelé právních služeb.
Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu pokud jsou nepřesné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.Tato práva může subjekt údajů uplatnit na výše uvedené elektronické adrese správce. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce v tomto případě neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí.